Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti predávajúceho – internetového obchodu a kupujúcich v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Reklamačný poriadok je prílohou Všeobecných obchodných podmienok www.nanoplus.sk


Záručná doba

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.). Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (podľa §619 Obč. zák.). Vyhlásením v záručnom liste alebo v doklade o kúpe vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste alebo v doklade o kúpe.
 

Fyzickým osobám- podnikateľom a právnickým osobám sa dĺžka záručnej lehoty stanovuje podľa § 429 Obchodného zákonníka na 12 mesiacov (zákon č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov). Ide o zmluvnú záruku na dobu 12 mesiacov, ak kupujúci je podnikateľ – (fyzická/právnická osoba) a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie.


Uplatnenie reklamácie

Spolu so zakúpeným tovarom predávajúci vydá kupujúcemu riadne vyplnený a potvrdený záručný list. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto vydania záručného listu doklad o kúpe (faktúra). Oprava reklamovaného výrobku v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne a bez zbytočného odkladu (podľa §622 Obč. zák.) maximálne však do 30 kalendárnych dní. Ak sa chyba nedá opraviť ponúkne sa zákazníkovi výmena tovaru v prípade,že sa už takýto tovar nenachádza na sklade zákazník si môže vybrať iný z aktuálne ponúkaných produktov v rovnakej cene poprípade môže zákazník žiadať o vrátenie peňazí. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku alebo prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky alebo e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila.

V prípade výmeny tovaru resp. vrátenie tovaru do 14 dní produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale, s visačkami a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, cenu zaplatenú za tovar, ktorý spotrebiteľ uhradil vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom.

Náklady za zaslanie a vrátenie tovaru (poštovné a pod.) znáša v plnej výške zákazník.

POZOR: Zakúpený tovar nevracajte na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť!!!